Overgang barnehage/skole

«Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at et barns læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet til å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et videre skoleløp».

(S. 8, Veileder fra eldst til yngst, utgitt av kunnskapsdepartementet.)

5 års avdelingen vil fortsatt ha hovedfokus på lek og læring gjennom lek.

Barna skal møte aktiviteter og et miljø som fremmer barns mestring,kreativitet og som øker nysgjerrigheten til læring.

Vi bruker Skien kommune sin retningslinje for overgangen fra barnehage til skole. Det innebærer overgangsmøter mellom barnehagen og skolen, og besøksdager til skolene. Fra noen skoler kommer også rektor,inspektør eller lærer på besøk til barnehagen.