Vedtekter

Vedtekter for Maribakkane barnehage

Sist revidert og vedtatt i Maribakkane barnehage av samarbeidsutvalget juni 2018, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)
Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.2018.

INFORMASJON
1. Eierforhold
Vedtektene gjelder for GREP Maribakkane barnehage.
Barnehagene eies og drives av GREP Grenland. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehage, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av
Kunnskapsdepartementet og av vedtak og planer for Maribakkane barnehage. Vedtektene skal gi opplysninger om alle forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

2. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Jfr. Barnehagelovens § 1. Innhold og organisering av tilbudet i barnehagen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale lover og forskrifter, samt de strategiske planer for barnehagene som er vedtatt for Skien kommune.

MEDVIRKNING
3. Barn og foreldres medvirkning 
Maribakkane barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven § 4-5
Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Utvalget skal ledes av representant fra foreldre/foresatte. Virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett og skal fungere som utvalgets sekretær. Eierrepresentant har også møte-, tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår.

Dugnad
Det forventes at foreldrene deltar i dugnader med formål å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i barnehagen. Styrer innkaller til dugnad og definerer arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.

TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST
4. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13f og barnehageloven§ 44. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten jf. barnehagelovens §45 og § 46

5.  Politiattest
Alle som skal arbeide i barnehagene må legge fram tilfredsstillende politiattest jf. Barnehageloven § 30.

OPPTAK OG OPPSIGELSE
6. Opptak
Det foretas et samordnet opptak av barn i alle godkjente barnehager i Skien kommune, der ikke-kommunale og kommunale barnehager deltar.
Opptak av barn til barnehagene foretas av eier, ved den myndighet som til enhver tid er delegert oppgaven.

Avslag på søknaden kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må inneholde hva det klages på og begrunnes. Kommunen vil foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren.

Barn med rett til plass er hjemlet i Barnehageloven § 16 a Rett til plass.

6.1 Hovedopptak
Hovedopptaket gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass. Søknad skjer via kommunens søkeportal og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Nødvendig vedlegg sendes kommunens servicesenter. Søknadsfrist er 1. mars.
Dersom barnet får tildelt en ny barnehageplass ved søknad til hovedopptaket i mars, vil barnet automatisk miste sin nåværende plass.

6.2 Løpende opptak
Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret. Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak. Søknad skjer via kommunens søkeportal.

6.3 Opptakskrets
Skien kommune er opptakskrets til GREP Maribakkane barnehage.

6.4 Prioritet ved opptak
6.4.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd jfr. Barnehageloven § 18. Det stilles krav til dokumentasjon.

6.4.2 I Maribakkane barnehage prioriteres barn av ansatte i barnehagen, barn som har søsken i Maribakkane barnehage, barn av ansatte i GREP Grenland, barn som bor i nærområdet til barnehagen og barn som søker Maribakkane barnehage med prioritet nr. 1.
6.4.3 Sykehuset Telemark disponerer 10-15 plasser til sine ansatte. Disponering og tildeling av disse plassene gjøres i hovedopptaket og i samsvar med styrer i sykehusbarnehagen.

6.4.3 Ved opptak skal en tilstrebe og gi den enkelte barnegruppe en sammensetning som avspeiler samfunnet for øvrig, med hensyn til familiestruktur, kjønn, kulturell og sosial tilhørighet.

 6.5 Opptaksperiode
Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år. Tildelt plass beholdes frem til 31.7, det året barnet begynner på skolen.

 6.6 Oppsigelse eller endring av barnehageplass
Oppsigelse av plassen skjer via kommunens internettløsning IST.
Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder, dette gjelder også ved endring til redusert plass.
Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen er tatt i bruk.
Ved bytte av barnehage i løpet av et barnehageår må nåværende barnehageplass sies opp. Unntak gjelder i hovedopptak 1. mars (se pkt. 6.1)

Dersom plassen misligholdes kan styrer si opp plassen. Som mislighold regnes manglende oppholdsbetaling og langvarig fravær uten avtale.

Oppsigelse skal varsles på en slik måte at den som innehar plassen gis rimelig sjanse til å rette opp forholdet som kan føre til oppsigelse.

OPPHOLDSBETALING
7. Oppholdsbetaling
Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage.
Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter kommunens bystyre satser for foreldrebetalingen og regler for moderasjoner. Maribakkane barnehage følger disse satsene.

7.1 Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling skjer månedlig. (Den betalingsfrie måneden gjelder for påkrevd 3 ukers ferie og 5 planleggingsdager  i løpet av året)

7.2 Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller flere barn (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3). Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage innen samme kommune.

 7.3 Redusert oppholdsbetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid.
Skien kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter nasjonale regler for foreldrebetaling.
7.3.1 Det kan søkes om redusert betaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekt er under beløpet som er besluttet nasjonalt.
7.3.2 For barn 3-5 år kan det også søkes om 20 timers gratis kjernetid når barnet bor i husholdning med lav årsinntekt, etter beløp som er besluttet nasjonalt.
7.3.3 Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt og behandlet i Skien kommune.

FERIE
 8. Ferie
Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker skal være i løpet av skolens sommerferie. Foreldre/foresatte leverer melding (er bindende) om barnets sommerferie til styrer før 1. mai.
Barnehagene holder stengt to uker i juli måned, fortrinnsvis i uke 28 og 29.
Det avsettes 5 dager planleggingstid for barnehagens personale. Disse dagene er barnehagen stengt. Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke dager barnehagene avvikler planleggingsdager så tidlig som mulig i barnehageåret, og senest en måned før.

ÅPNINGSTID
9 Åpningstid
Maribakkane barnehage har åpent fra kl. 06.30 – 16.45.
Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften.
Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
10. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende norm på 4 kvadratmeter pr.barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

FORSIKRING
11. Forsikring
Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet i KLP for alle barna som har plass i Maribakkane barnehage.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
12 Helse, miljø og sikkerhet
Barnehagene skal følge forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Forskriftenes formål er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skien kommune fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

12.1 Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte.

12.2 Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens personale om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv og eller andre ikke kan bli i barnehagen. Foreldre plikter å holde syke barn hjemme.

12.3 Styrer plikter å melde fra til kommunens barnevernstjeneste ved begrunnet mistanke om barnemishandling eller omsorgssvikt.

12.4 Dersom et barns utvikling avviker på en slik måte at det er grunnlag for bekymring, skal styrer sørge for at foresatte får informasjon om hjelpeapparatet og bistå foresatte med råd og veiledning.

12.5 Det er ikke tillatt at barna har med seg mobiltelefon, nettbrett, mobilklokker, ipad og andre tekniske hjelpemidler med mulighet for lydopptak og billedtaking.